1. പ്രക്ഷാമ

    1. വി.
    2. തീരെ മെലിഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക