1. പ്രക്ഷിതൻ

  1. നാ.
  2. കാണപ്പെട്ടവൻ
 2. പരീക്ഷിതൻ

  1. നാ.
  2. പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ
  3. പരീക്ഷിത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക