1. പ്രക്ഷീണ

  1. വി.
  2. ആകെ നശിച്ച, ഇല്ലാതായ
  3. തീരെ തളർന്ന
 2. പരിക്ഷീണ

  1. വി.
  2. കുറഞ്ഞ
  3. നന്നേക്ഷീണിച്ച, മെലിഞ്ഞ
  4. പാപ്പരായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക