1. പ്രക്ഷുണ്ണ

  1. വി.
  2. തുളയ്ക്കപ്പെട്ട
  3. ഞെരുക്കിയ
  4. ചവിട്ടിത്തേച്ച
  5. പ്രരിതമായ
 2. പരോക്ഷൻ

  1. നാ.
  2. സന്ന്യാസി
  3. മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക