1. പ്രക്ഷേപിണി

    1. നാ.
    2. പ്രക്ഷേപണോപകരണം, റേഡിയോ മുതലായവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക