1. പ്രക്ഷോഭണം

    1. നാ.
    2. ക്ഷോഭിപ്പിക്കൽ, ബഹളം വയ്ക്കൽ
    3. സമരംചെയ്യൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക