1. പ്രക്ഷ്വേഡനം

    1. നാ.
    2. ഇരുമ്പുശരം
    3. ബഹളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക