1. പ്രകർഷണം

  1. നാ.
  2. മേന്മ
  3. ആകർഷണം
  4. കാലതാമസം
  5. മല്ലയുദ്ധത്തിൽ ഒരടവ്
 2. പരികർഷണം

  1. നാ.
  2. പീഡനം
  3. വലിച്ചെടുക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക