1. പ്രഖ്യാതം

    1. വി.
    2. നല്ലതുപോലെ അറിയപ്പെടുന്നത്, പ്രസിദ്ധമായത്
    3. രൂപകത്തിലെ വസ്തു മൂന്നായി വിഭജിച്ചതിൽ ഒന്ന് (പ്രസിദ്ധമായ ഇതിവൃത്തം)
    4. സന്തുഷ്ടമായത്
    5. അംഗീകൃതമായത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക