1. പ്രഗദ്ഭത

    1. നാ.
    2. പ്രഗല്ഭസ്വഭാവം, പ്രാഗല്ഭ്യം, പ്രഗത്ഭത, പ്രഗല്ഭത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക