1. പ്രഗുണ

    1. വി.
    2. നേരെയുള്ള
    3. ഋജുവായ
    4. ത്രാണിയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക