1. പ്രഗ്രീവം

  1. നാ.
  2. ജന്നൽ
  3. കുതിരലായം
  4. ചൗക്ക
  5. വൃക്ഷാഗ്രം
  6. വീടിൻറെ മുകൾഭാഗത്തെ പൂമുഖം (ബാൽക്കണി)
  7. വീടിനുചുറ്റുമുള്ള വേലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക