1. പ്രചണ്ഡ

  1. വി.
  2. ദുസ്സഹമായ
  3. അധികം കോപമുള്ള
  4. അതിശക്തിയുള്ള
  5. അധികം ചൂടുള്ള
  6. ക്ഷോഭിച്ച
 2. പ്രാച്ചണ്ഡ

  1. വി.
  2. അതിഭയങ്കരമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക