1. പ്രചരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പരക്കുക, നടപ്പിലാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക