1. പ്രചാരം

  1. നാ.
  2. പ്രസിദ്ധി, നടപ്പ്
 2. പരിചാരം

  1. നാ.
  2. പരിചരണം
 3. പാരീചരം

  1. നാ.
  2. ജലജന്തു
 4. പ്രാചീരം

  1. നാ.
  2. വേലി, മതിൽ
  3. ഉരസ്സിനെയും വയറിനെയും വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്തരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക