1. പ്രചാരകൻ

  1. നാ.
  2. പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവൻ
 2. പരിചാര(ക)ൻ

  1. നാ.
  2. ഭൃത്യൻ
  3. ശുശ്രൂഷക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക