1. പ്രചുര

    1. വി.
    2. നിറഞ്ഞ, വളരെയുള്ള
    1. നാ.
    2. പ്രചുരത, പ്രചുരത്വം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക