1. പ്രചുരിമ

    1. നാ.
    2. ആധിക്യം, ധാരാളത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക