1. പ്രചോദിപ്പിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പ്രരിപ്പിക്കുക, ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക
    3. പറഞ്ഞയയ്ക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക