1. പ്രച്ഛദം

  1. നാ.
  2. മൂടി, ആവരണം
 2. പരിച്ഛദം

  1. നാ.
  2. വസ്ത്രം
  3. കുടുംബം
  4. പരിജനം (അകമ്പടിക്കാരും മറ്റും)
  5. രാജചിഹ്നങ്ങളായ കുടതഴചാമരാദികൾ
  6. ഗൃഹോപകരണം
  1. വ്യാക.
  2. കർത്തൃകർമക്രിയകളോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന പദം
 3. പരിച്ഛേദം1

  1. അവ്യ.
  2. നിശ്ശേഷം, പൂർണമായി (ഈയർഥം സംസ്കൃതത്തിലില്ല)
 4. പരിച്ഛേദം2

  1. നാ.
  2. അതിർത്തി
  3. തീർച്ചപ്പെടുത്തൽ, വേർതിരിച്ചറിയൽ (ശരിയായനിർവചനം)
  4. പരിച്ഛേദനം (ഖണ്ഡനം)
  5. അധ്യായം, വിഭാഗം, (പുസ്തകത്തിലെ) വകുപ്പ്
 5. പുരച്ഛദം

  1. നാ.
  2. മുലക്കണ്ണ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക