1. പ്രച്ഛദപടം

    1. നാ.
    2. പുതപ്പ്, വിരിപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക