1. പ്രച്യുത

    1. വി.
    2. വീണ, തള്ളിക്കളയപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക