1. പ്രജ

  1. നാ.
  2. ശുക്ലം
  3. സന്തതി
  4. ജനം
  5. ഗർഭപിണ്ഡം
 2. പരജ

  1. വി.
  2. അന്യനിൽനിന്നുണ്ടായ
  3. ശത്രുവിൽനിന്നുണ്ടായ
  4. അന്യൻറെ പിന്നിലായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക