1. പ്രജാധ്യക്ഷൻ

    1. നാ.
    2. സൂര്യൻ
    3. ദക്ഷൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക