1. പ്രജാവതി

    1. നാ.
    2. മക്കളുള്ളവൾ, അമ്മ
    3. സഹോദരഭാര്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക