1. പ്രജിനം

    1. നാ.
    2. കാറ്റ്, വായു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക