1. പ്രണമിത

    1. നാ.
    2. പ്രണമനംചെയ്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക