1. പ്രണയകലഹം

    1. നാ.
    2. സ്നേഹപൂർവകമായ കലഹം, സൗന്ദര്യപ്പിണക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക