1. പ്രണസ

    1. നാ.
    2. വലിയ മൂക്കുള്ള
  2. പരാണസ

    1. നാ.
    2. പരാനസ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക