1. പ്രണാമം

  1. നാ.
  2. നമസ്കാരം, പ്രണതി
 2. പരിണാമം

  1. നാ.
  2. അവസാനം
  3. ഒരു വൃത്തം
  4. ഒരു അലങ്കാരം
  5. ഫലം
  6. ദഹനം
  7. ഒരു അവസ്ഥയിൽനിന്നു ക്രമമായി മറ്റൊരവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കൽ
  8. പക്വത
  9. വൃത്താന്തം
  10. പൂർണവികാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക