1. പ്രണിപതിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. വീഴുക
    3. നമസ്കരിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക