1. പ്രണിഹിത

    1. വി.
    2. ലഭിച്ച
    3. ചെയ്യപ്പെട്ട
    4. ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട
    5. വയ്ക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക