1. പ്രണുത്ത, -ന്ന

    1. വി.
    2. ഓടിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക