1. പ്രണേജനം

    1. നാ.
    2. സ്നാനം, കഴുകൽ, തുടയ്ക്കൽ
    3. കഴുകാനുള്ള ജലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക