1. പ്രതത

  1. വി.
  2. വർധിച്ച
  3. പരന്ന
  4. മൂടിയ
 2. പ്രദത്ത

  1. വി.
  2. കൊടുക്കപ്പെട്ട
 3. പ്രതീത

  1. വി.
  2. പോയ
  3. സന്തോഷിച്ച
  4. പ്രസിദ്ധമായ
 4. പ്രഥിത

  1. വി.
  2. വ്യാപിച്ച
  3. പുകഴ്ത്തപ്പെട്ട, അറിയപ്പെട്ട
  4. പ്രസിദ്ധീകൃതമായ
 5. പ്രാധീത

  1. നാ.
  2. നല്ലവണ്ണം പഠിച്ച
  3. വേദാധ്യയനം കഴിച്ച
 6. പ്രതീതി

  1. നാ.
  2. സന്തോഷം
  3. കീർത്തി
  4. തോന്നൽ, അറിവ്
 7. പ്രതതി

  1. നാ.
  2. വള്ളി
  3. പരപ്പ്, വ്യാപ്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക