1. പ്രതനു

    1. വി.
    2. വളരെ നേരിയ, നന്നേചെറിയ
    3. ക്ഷീണിച്ച, സാരമില്ലാത്ത, മെലിഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക