1. പ്രതമകൻ

    1. നാ.
    2. ഒരു കാസശ്വാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക