1. പ്രതലോകം

    1. നാ.
    2. മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ പിതൃക്കളാകുന്നതിനുമുമ്പു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നിടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക