1. പ്രതസംസ്കാരം

    1. നാ.
    2. ശവദാഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക