1. പ്രതാപി

    1. വി.
    2. പ്രതാപം ഉള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക