1. പ്രതികണ്ഠ

    1. അവ്യ.
    2. ഓരോന്നായി
    3. ഓരോരുത്തനായി
    4. കണ്ഠത്തിനു സമീപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക