1. പ്രതികരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പകരം ചെയ്യുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക