1. പ്രതികാരം

  1. നാ.
  2. തടസ്സം
  3. പ്രതിക്രിയ
  4. ഉപശാന്തി
 2. പ്രതികരം

  1. നാ.
  2. പരിഹാരം
 3. പ്രതീകാരം

  1. നാ.
  2. പതികാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക