1. പ്രതികാശം

    1. നാ.
    2. പ്രതിബിംബം
    3. ആകൃതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക