1. പ്രതിക്രിയ

    1. നാ.
    2. പകവീട്ടൽ
    3. പകരത്തിനു പകരം ചെയ്യൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക