1. പ്രതിക്ഷയൻ

    1. നാ.
    2. കാവൽക്കാരൻ
    3. പരിചാരകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക