1. പ്രതിക്ഷേപിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. തടുക്കുക
  3. നിന്ദിക്കുക
  4. ഉപദ്രവിക്കുക
  5. മത്സരിക്കുക
  6. അയയ്ക്കുക
  7. നിരസിക്കുക
  8. പ്രതിക്ഷേപിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക