1. പ്രതിഗജം

    1. നാ.
    2. മദിച്ച ആന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക