1. പ്രതിഗമിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. മടങ്ങിപ്പോകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക