1. പ്രതിഗൃഹീത

    1. വി.
    2. സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട
    3. വിവാഹംചെയ്യപ്പെട്ട
    4. സമ്മതിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക